Skip to main content

Zakończenie współpracy rozpoczyna proces odbierania dostępów do wszystkich firmowych zasobów. Automatyczny offboarding pracowników ma kluczowe znaczenie dla ochrony danych, a sama dezaktywacja tożsamości bez odpowiedniego przygotowania może okazać się problematyczna.

 • W jaki sposób zautomatyzować proces odbierania dostępów?
 • Jak sprawny offboarding wpływa na efektywność ochrony danych?

Sprawdź, jak stworzyć warunki dla bezpiecznego i szybkiego offboardingu pracowników i dowiedz się, w jaki sposób system PASK pomaga realizować zadania związane z administracją uprawnieniami.

Bezpieczeństwo danych przy rozwiązaniu współpracy

Offboarding pracowników przy rozwiązaniu współpracy wymaga sprawnego odebrania dostępów oraz uprawnień do zasobów firmowych, które zostały nadane pracownikowi przy rozpoczęciu pracy na stanowisku  w firmie. 

W związku ze stałym wzrostem zagrożenia ze strony cyberprzestępczości, dostępy do zasobów firmowych powinny być nadawane zgodnie z zasadą „Zero Trust”, która zakłada przyznanie pracownikowi uprawnień dokładnie do takiej liczby zasobów i w takim zakresie, ile jest konieczne do wykonywania codziennych obowiązków. 

Jeśli polityka bezpieczeństwa firmy opiera się na rzetelnym zarządzaniu tożsamością i dostępami, offboarding pracownika przy rozwiązaniu umowy przebiega zgodnie z planem i po ustaniu współpracy wszystkie uprawnienia zostają odebrane, w wyniku czego pracownik nie ma możliwości korzystania z żadnego firmowego zasobu.

Problem pojawia się wówczas, gdy administrowanie dostępami nie przebiega w sposób od początku zorganizowany i trzeba spędzić sporo czasu na sprawdzenie każdego firmowego zasobu pod kątem przyznanych dostępów. Praca zespołów administrujących staje się czasochłonna i nieefektywna, co przekłada się na możliwość powstania błędu.

Aby zapobiec sytuacjom krytycznym, np. wyciekom danych, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania tożsamością i dostępami, który pozwala na sprawne administrowanie kontami i uprawnieniami do zasobów firmowych na każdym etapie współpracy, z dezaktywacją tożsamości włącznie.

Zarządzanie dostępami z PASK

System zarządzania tożsamością i dostępem IAM/IdM PASK to wielofunkcyjne narzędzie, które ułatwia i usprawnia każdy etap administrowania dostępami w firmie. 

Przy użyciu systemu PASK możliwe jest:

 • katalogowanie zasobów,
 • określenie ról aplikacyjnych dla każdego zasobu,
 • przygotowanie predefiniowanych ścieżek akceptacji uprawnień,
 • ustalenie ról organizacyjnych,
 • przypisanie tożsamości do wybranej roli organizacyjnej,
 • nadawanie uprawnień z określoną datą ważności,
 • dezaktywowanie tożsamości.

W przypadku offboardingu pracowników, wcześniejsze kroki mają kluczowe znaczenie dla automatyzacji procesu. Przypisanie użytkownika do wybranej roli organizacyjnej sprawia, że generowany jest wniosek o przyznanie uprawnień. Każdy pracownik rozpoczynający pracę na wybranym stanowisku w firmie zostaje przypisany w systemie do wcześniej ustalonego dla swojej roli zestawu uprawnień i dostępów. Taka automatyzacja pozwala zachować zasadę „Zero Trust” i nadać każdemu pracownikowi minimalne konieczne dostępy do zasobów. 

Offboarding z PASK – sprawne i bezpieczne odebranie dostępów

Odbieranie dostępów do zasobów firmowych to konieczność w przypadku zakończenia umowy, ale nie tylko. Efektywne i zautomatyzowane zarządzanie tożsamością i dostępami wspiera kontrolę bezpieczeństwa zasobów firmowych na różnych etapach związanych z rotacją pracowników.

Według raportu Identity and Access Management Market, aż 92 procent małych i średnich firm ma do czynienia z wyzwaniami związanymi z tożsamością w swoich środowiskach.

Automatyczny offboarding w systemie IAM/IdM PASK może wspierać działania administracyjne w przypadkach:

#1 Rozwiązanie współpracy

Przy zakończeniu współpracy, proces offboardingu obywa się zgodnie z cyklem życia tożsamości w systemie PASK. Odebranie wszystkich nadanych wcześniej uprawnień dokonuje się automatycznie z datą zakończenia współpracy.

#2 Zmiana stanowiska

Zmiana stanowiska może wiązać się z koniecznością rozszerzenia uprawnień, ale nie zawsze. W przypadku degradacji lub przeniesienia pracownika konieczna jest redukcja nadanych dostępów, czy całkowita zmiana roli organizacyjnej względem istniejącej tożsamości.

#3 Delegowanie pracownika do innego działu

Na czas oddelegowania pracownika do innego działu funkcje systemu PASK pozwalają na automatyczne odebranie wszystkich uprawnień dotyczących wcześniejszej roli organizacyjnej oraz na okresowe nadanie nowych dostępów, koniecznych do wykonywania obowiązków w czasie delegacji.

#4 Dłuższa nieobecność pracownika

Przy dłuższym urlopie pracownika, np. urlopie macierzyńskim, system PASK umożliwia szybką i skuteczną, automatyczną dezaktywację tożsamości i przeprowadzenie procesu offboardingu. Dzięki temu dane firmowe nie są w zasięgu osoby pozostającej na dłuższy czas poza swoją rolą organizacyjną w firmie.

#5 Współpraca na czas określony

Funkcja nadawania okresowych uprawnień w systemie PASK pozwala implementować daty rozpoczęcia oraz zakończenia współpracy z wyprzedzeniem. Przy założeniu współpracy na czas określony offboarding nastąpi automatycznie wraz z datą zakończenia umowy.

Kiedy system IAM/IdM PASK jest przydatny?

System zarządzania tożsamością i dostępami PASK jest przeznaczony dla organizacji, które chcą zainwestować w sprawdzoną i efektywną administrację uprawnieniami. 

Każda firma oddaje pracownikom dostępy do wewnętrznych zasobów, niezależnie od profilu działalności czy liczby zatrudnionych. Dla zachowania bezpieczeństwa danych, proces nadawania i odbierania dostępów powinien przebiegać zawsze w sposób zorganizowany i możliwie szybki, aby zapobiegać naruszeniom.

Dzięki PASK onboarding i offboarding pracowników odbywa się automatycznie, według ściśle określonych reguł. Kompleksowy system zarządzania tożsamością i dostępem IAM/IdM PASK opiera swoją funkcjonalność o pięć filarów:

 • Identyfikacja
 • Autoryzacja
 • Uwierzytelnianie
 • Zarządzanie dostępem
 • Odpowiedzialność

W związku z tym system PASK tworzy środowisko na podstawie konkretnych zasad, które pozwalają dostarczać zestaw narzędzi i funkcji automatyzacji procesów niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z prawem i efektywnego dla ochrony danych zarządzania tożsamością i dostępami w firmie.

System PASK jest szczególnie odpowiedni dla:

 • firm pracujących na dużych ilościach danych,
 • dużych organizacji ze sporą rotacją pracowników,
 • firm zatrudniających pracowników w zdalnym i hybrydowym modelu pracy,
 • firm, które korzystają z chmur i rozwiązań open-source,
 • firm z branży IT, finansowej, publicznej.

Według raportu Expert Insights 43% wszystkich organizacji uznaje za wyzwanie automatyzację procesów zarządzania tożsamością i dostępami

Raport ten pokazuje, jak duże znaczenie ma sprawne zarządzanie uprawnieniami. Niezależnie od rozmiaru firmy i branży, w jakiej działa, skuteczna ochrona danych jest obecnie sektorem wymagającym wdrożenia nowoczesnych, efektywnych rozwiązań, szczególnie ze względu na wzrost zastosowań technologii chmurowej i popularność zdalnego modelu pracy.

Podsumowanie: Jak przygotować sprawny i bezpieczny offboarding pracowników?

Aby przygotować sprawny i bezpieczny offboarding pracowników po zakończeniu współpracy, należy rozpocząć od wcześniejszego wdrożenia odpowiedniego systemu zarządzania tożsamością i dostępami, który umożliwia:

 • określenie zestawu uprawnień, odpowiedniego dla każdej roli organizacyjnej, zgodnie z ideą Zero Trust,
 • przypisywanie tożsamości do roli organizacyjnej w firmie,
 • zarządzanie uprawnieniami na każdym etapie współpracy,
 • przeprowadzenie automatycznego procesu odbierania uprawnień.

Dzięki systemowi PASK bezpieczeństwo danych pozostaje pod kontrolą, a offboarding pracownika przebiega szybko i efektywnie, minimalizując możliwości wystąpienia błędu.