Skip to main content

Warunki licencyjne programu PASK (dalej jako „Oprogramowanie”)

Niniejsze warunki licencyjne stanowią umowę między ATS sp. z o. o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, dla której prowadzone są akta rejestrowe pod numerem RDF/549755/23/862, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000712479, NIP 5361930881, będącą producentem oprogramowania PASK, (dalej jako „Producent”), a Nabywcą, (dalej łącznie zwanych „Stronami”), której przedmiotem jest udzielenie Nabywcy licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz uregulowanie wzajemnych uprawnień i zobowiązań stron.

Producent udziela licencji na Oprogramowanie wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego Dystrybutora, którym jest:

Uniteam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332156, NIP 521-353-71-23 lub sieci partnerów Dystrybutora.

Niniejsza umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie jej warunków w złożonym autoryzowanemu Dystrybutorowi Oprogramowania zamówieniu i po zainstalowaniu Oprogramowania na urządzeniach Nabywcy. Przed złożeniem zamówienia i zainstalowaniem Oprogramowania Nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszymi Warunkami licencyjnymi i w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z ich postanowień, Nabywca powinien zrezygnować ze złożenia zamówienia, instalacji Oprogramowania lub jakiegokolwiek wykorzystywania Oprogramowania w całości lub jakiejkolwiek jego części. Niniejsze Warunki licencyjne stanowią integralną część zamówienia składanego przez Nabywcę.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Oprogramowania jak również do dołączonej dokumentacji pozostają przy Producencie, a Nabywca uprawniony jest do korzystania z nich jedynie w zakresie wyraźnie przyznanym w niniejszych warunkach licencyjnych. Producent zachowuje na zasadzie wyłączności majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania i dokumentacji oraz wykonanych przez siebie modyfikacji i rozszerzeń.

Oprogramowanie podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym jakiekolwiek używanie Oprogramowania w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami licencyjnymi lub w sposób nimi nieprzewidziany, stanowi naruszenie praw autorskich Producenta.

Nabywca akceptuje fakt, że całość lub część Oprogramowania może być czasowo niedostępna ze względu na prowadzone przez Producenta naprawy, modernizacje, aktualizacje lub z innych przyczyn niezależnych od Producenta, przy czym Producent dołoży należytej staranności w celu zminimalizowania niedogodności po stronie Nabywcy.

Licencja obejmuje Oprogramowanie w takim stanie, w jakim jest w chwili udzielenia licencji. Producent nie udziela gwarancji na Oprogramowanie i nie gwarantuje w szczególności jego niezawodności, poprawności, dokładności, dostępności czy też wydajności.

Zasady i warunki udostępniania przez Producenta aktualizacji Oprogramowania i świadczenia przez Producenta usług wsparcia technicznego, w tym usuwania błędów Oprogramowania, zostały określone w Warunkach aktualizacji i serwisu podstawowego, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszych warunków licencyjnych, pod warunkiem, że Nabywca jest uprawniony do korzystania ze wsparcia technicznego Producenta oraz z prawa do aktualizacji. Usługi wsparcia technicznego mogą być świadczone również przez Dystrybutora Oprogramowania, jeśli Nabywca z Dystrybutorem tak uzgodnią.

Nabywcy przed złożeniem zamówienia może zostać udzielona licencja próbna, na warunkach określonych w §5.

Usunięcie Oprogramowania z systemu Nabywcy w czasie obowiązywania licencji nie zwalnia Nabywcy z obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach licencjonowania, w szczególności obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

§1 Warunki udzielenia licencji, ograniczenia w korzystaniu

 1. Producent, na warunkach określonych poniżej i w złożonym przez Nabywcę zamówieniu, za uzgodnionym wynagrodzeniem, udziela Nabywcy niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niezbywalnego, ograniczonego i podlegającego odwołaniu prawa do korzystania z Oprogramowania przez czas oznaczony lub bezterminowo, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Nabywca jest uprawniony do:
  1. zainstalowania Oprogramowania i używania go zgodnie z dokumentacją, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na komputerach osobistych, serwerach, urządzeniach przenośnych i innym sprzęcie tylko dla takiej liczby Tożsamości użytkowników, jaka została określona w zamówieniu, złożonym przez Nabywcę licencji;
  2. zwiększenia liczby Tożsamości użytkowników poprzez przez zakup kolejnych licencji;
  3. zakupu dodatkowej usługi serwisowej dla Oprogramowania, na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem;
  4. korzystania ze wsparcia technicznego Producenta i zgłaszania Producentowi błędów Oprogramowania oraz pobierania aktualizacji Oprogramowania na zasadach określonych w Warunkach utrzymania licencji, co może się wiązać z dodatkowym wynagrodzeniem Producenta.
 3. Nabywca nie może:
  1. instalować ani używać Oprogramowania w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami licencyjnymi lub zamówieniem albo w sposób nimi nieprzewidziany;
  2. modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć, zmieniać układu Oprogramowania, ani też wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu lub jego części, jak również tworzyć prac pochodnych na podstawie tych elementów;
  3. trwale lub czasowo zwielokrotniać Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta, chyba że zwielokrotnienie Oprogramowania jest niezbędne do korzystania z niego przez Nabywcę, zgodnie ze złożonym zamówieniem;
  4. w żaden sposób rozpowszechniać Oprogramowania lub jego kopii, ani też żadnej jego części, oddawać w najem, wypożyczać, użyczać, dzierżawić, odsprzedawać ani dystrybuować;
  5. dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować Oprogramowania do jakiejkolwiek formy zrozumiałej dla człowieka, za wyjątkiem sytuacji kiedy jest to dopuszczalne na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  6. dokonywać czynności zmierzających do odtworzenia czy reprodukcji kodu źródłowego Oprogramowania poprzez reverse enigineering, deasemblację, dekompilację lub translacje Oprogramowania;
  7. przekazywać kopii Oprogramowania osobom trzecim, przenosić w żaden sposób Oprogramowania na urządzenia należące do osób trzecich ani zezwalać osobom trzecim na kopiowanie Oprogramowania;
  8. korzystać z kopii zapasowej Oprogramowania równocześnie z Oprogramowaniem;
  9. korzystać z udostępnionej przez Producenta dokumentacji do celów innych niż pomoc w używaniu Oprogramowania;
  10. ujawniać osobom trzecim kodu autoryzacji licencji otrzymanego od Producenta w celu zainstalowania lub używania Oprogramowania, z wyjątkiem zapewniania dostępu użytkownikom w ramach zamówionych licencji;
  11. używać Oprogramowania ani żadnej jego części do celów niezgodnych z prawem;
  12. wykorzystywać Oprogramowania w innych celach innych niż te, do których Oprogramowanie zostało stworzone, tj. w innym celu niż zarządzanie dostępami osób w swoim przedsiębiorstwie;
  13. przenieść w drodze cesji praw posiadanych na podstawie udzielonej mu przez Producenta licencji na Oprogramowanie na podmiot trzeci, bez zgody Producenta.
 4. Nabywca zobowiązany jest ponadto, do:
  1. terminowego wnoszenia opłat z tytułu udzielonej licencji oraz innych uzgodnionych opłat;
  2. zapewnienia Producentowi lub Dystrybutorowi zdalnego dostępu do Oprogramowania, w celu usuwania błędów, jeżeli Nabywca jest uprawniony do świadczeń z tytułu wsparcia technicznego Producenta;
  3. udzielenia Producentowi wszelkich żądanych informacji oraz udostępnienia w szczególności materiałów i sprzętu w toku kontroli w celu sprawdzenia zgodności korzystania przez Nabywcę z Oprogramowania z niniejszymi Warunkami licencjonowania i zamówieniem.
 5. Po zakończeniu obowiązywania licencji, wszelkie uprawnienia Nabywcy do korzystania z Oprogramowania wygasają. Jednocześnie Producent udziela z tą chwilą Nabywcy nieprzenaszalnego, niezbywalnego, ograniczonego i podlegającego odwołaniu w każdym czasie prawa do korzystania z Oprogramowania przez czas nieoznaczony, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jedynie w zakresie odczytu i pobrania danych, zapisanych w Oprogramowaniu w czasie trwania licencji udzielonej zgodnie z ust. 1, chyba że do zakończenia licencji doszło z powodu jej wypowiedzenia przez Producenta, zgodnie z §3 pkt c lub d.

§2 Odpowiedzialność Producenta

 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Oprogramowania w prowadzonej przez Nabywcę działalności gospodarczej.
 2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w następstwie użytkowania Oprogramowania przez Nabywcę lub w następstwie braku możliwości używania Oprogramowania, w szczególności za szkody przypadkowe, uboczne i pośrednie, wliczając w to utratę zysków lub oszczędności, utratę danych lub utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, nawet jeżeli Producent został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Producenta z tytułu utraconych korzyści oraz z tytułu rękojmi za wady.
 4. Producent, oświadcza, że Oprogramowanie wolne jest od wad prawnych, jednakże w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem Nabywcy z tytułu naruszenia jej praw własności intelektualnej, Producent podejmie działania celem obrony Nabywcy i pokryje uzgodnione przez Strony koszty zawarcia ugód, jak również koszty procesu oraz kwoty należnych odszkodowań, o ile łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. Nabywca zawiadomi Producenta na piśmie o roszczeniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od powiadomienia go o roszczeniu przez osobę trzecią;
  2. Nabywca upoważni Producenta do podejmowania działań w celu obrony przed roszczeniami oraz do prowadzenia negocjacji ugodowych z osobą trzecią;
  3. Nabywca udostępni Producentowi wszelkie konieczne materiały i informacje, jak również udzieli niezbędnej pomocy, w celu obrony przed roszczeniem lub w celu zawarcia ugody z osobą trzecią.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Producent według własnego wyboru, na własny koszt, zmodyfikuje Oprogramowanie, tak aby nie naruszało praw osoby trzeciej albo wypowie licencję ze skutkiem natychmiastowym i zwróci Nabywcy uiszczone wynagrodzenie za niewykorzystany okres licencji.
 6. Całkowita odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy za wszelkie szkody wyrządzone w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy zostaje ograniczona do wartości opłat licencyjnych wniesionych przez Nabywcę do dnia zdarzenia wywołującego szkodę. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Producenta nie dotyczy wyrządzenia Nabywcy szkody z winy umyślnej Producenta lub innych sytuacji przewidzianych przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

§3 Uprawnienia Producenta

 1. Producent jest uprawniony do:
  1. odmowy odnowienia licencji, lub odwołania licencji w przypadku zaprzestania dystrybuowania Oprogramowania lub w sytuacji uzasadnionej czynnikami ekonomicznymi lub innymi z punktu widzenia Producenta;
  2. ograniczenia możliwości korzystania z Oprogramowania lub jego części w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji usuwania błędów Oprogramowania;
  3. wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku używania Oprogramowania przez Nabywcę niezgodnie z niniejszymi Warunkami licencyjnymi, zamówieniem lub wbrew innym obowiązującym warunkom, jak również w przypadku używania przez Nabywcę Oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób, który może zakłócać lub utrudniać korzystanie z Oprogramowania przez inne osoby albo wyrządzić szkodę osobom trzecim. W takim przypadku Nabywcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za niewykorzystany okres licencji, a odpowiedzialność Producenta za szkody z tym związane zostaje wyłączona;
  4. wypowiedzenia licencji ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy Nabywca opóźnia się z uiszczeniem opłaty licencyjnej za co najmniej 2 pełne miesiące w przypadku subskrypcji miesięcznej, lub o co najmniej 30 dni w innych przypadkach.
  5. weryfikacji zgodności sposobu korzystania z Oprogramowania przez Nabywcę z niniejszymi Warunkami licencyjnymi i złożonym zamówieniem za uprzednim powiadomieniem Nabywcy z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§4 Czas trwania licencji

 1. Licencja może być udzielona Nabywcy na czas oznaczony lub bezterminowo.
 2. Licencja udzielona na czas oznaczony zostaje automatycznie przedłużona o kolejny okres, na jaki została pierwotnie udzielona, chyba że Nabywca złoży Producentowi na 7 dni przed upływem terminu jej obowiązywania, pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia licencji. W takim przypadku licencja wygasa z dniem zakończenia terminu jej obowiązywania.

§5 Licencja próbna

 1. Nabywcy, przed złożeniem zamówienia na licencję, może zostać udzielona bezpłatna licencja próbna na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach opisanych poniżej.
 2. Licencja próbna może zostać udzielona Nabywcy na nie dłużej niż 30 dni.
 3. Licencja próbna udzielana jest Nabywcy jedynie w celu testowania Oprogramowania, jego funkcjonalności oraz przydatności w swoim przedsiębiorstwie.
 4. Po upływie 30 dni od dnia zainstalowania Oprogramowania, Nabywca zobowiązany jest zaprzestać jego używania i trwale je usunąć, chyba że podejmie decyzję o zakupie licencji i przed upływem w/w terminu złoży Producentowi zamówienie na licencje. Producent może również zdalnie wyłączyć dostępność Oprogramowania lub część jego funkcji.
 5. Nabywca nie ma prawa do jakiegokolwiek kopiowania Oprogramowania.
 6. Producent nie ma obowiązku zapewnienia wsparcia technicznego Nabywcy podczas korzystania z Oprogramowania na podstawie licencji próbnej.
 7. Producent może w dowolnym momencie:
  1. unieważnić licencję próbną Nabywcy na korzystanie z Oprogramowania,
  2. ograniczyć dostępność Oprogramowania w trakcie trwania licencji próbnej.
 8. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z licencji, określone w §1 ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie do korzystania z licencji próbnej, chyba że z niniejszy paragraf stanowi inaczej.

§6 Obowiązek zachowania poufności

 1. Akceptując niniejsze Warunki licencyjne, Nabywca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyska lub do których będzie miał dostęp w związku z udzieloną licencją, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Producenta lub których ujawnienie mogłoby narazić Producenta na szkodę.
 2. Nabywca zobowiązuje się chronić i zabezpieczać wszelkiego rodzaju informacje poufne dotyczące Oprogramowania.
 3. Nabywca zobowiązuje się nie usuwać z programu żadnych oznaczeń służących do jego identyfikacji, określenia pochodzenia Oprogramowania lub informacji o przysługujących prawach autorskich do Oprogramowania.

§7 Kara umowna

 1. W przypadku naruszenia przez Nabywcę Warunków licencjonowania, w szczególności §1, §5 ust. 4, §6, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Producenta kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
 2. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Nabywcę wezwania do zapłaty.
 3. Producent może dochodzić od Nabywcy odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.

§8 Wypowiedzenie licencji

 1. Licencja zawarta na czas oznaczony lub bezterminowo nie może zostać wypowiedziana przez Nabywcę.
 2. Producent może wypowiedzieć licencję zawartą na czas oznaczony lub bezterminowo w przypadku określonym w §3 pkt c i d oraz z ważnych powodów, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 Nabywcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia, ani innych opłat, choćby częściowo.
 4. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypowiedzenia licencji.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki licencyjne mogą być dowolnie zmieniane przez Producenta, z zastrzeżeniem, że żadna zmiana nie pogorszy znacząco sytuacji Nabywcy. Aktualna treść Warunków licencyjnych Oprogramowania dostępna jest na stronie www.pask.id
 2. Producent jest uprawniony do przeniesienia całości przysługujących mu praw autorskich do Oprogramowania na podmiot trzeci w każdym czasie.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków licencyjnych zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które będą nadal obowiązywać.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Producentem a Nabywcą, powstałych w związku z udzieloną licencją lub usługami określonymi w Warunkach utrzymania licencji jest sąd właściwy dla siedziby Producenta.
 5. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1 – Warunki aktualizacji i serwisu podstawowego dla oprogramowania PASK


Warunki aktualizacji i serwisu podstawowego
dla oprogramowania PASK
(dalej „Oprogramowanie”)

 1. Nabywca, któremu licencja na Oprogramowania została udzielona na czas oznaczony, w terminie jej obowiązywania, uprawniony jest do:
  1. bezpłatnego pobierania aktualizacji Oprogramowania zgodnie z §2 niniejszych warunków,
  2. bezpłatnej asysty technicznej, polegającej na:
   1. zgłaszania Producentowi błędów Oprogramowania zgodnie z §3 i §4 niniejszych warunków;
   2. otrzymywaniu poprawek błędów, zgodnie z §5 niniejszych warunków;
   3. otrzymywaniu od Dystrybutora porad – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, związanych z funkcjonowaniem Oprogramowania – w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9-17.
 2. Nabywca, któremu licencja została udzielona bezterminowo, uprawniony jest do otrzymywania świadczeń, o których mowa w ust. 1, w okresie pierwszych 12 miesięcy, liczonych od dnia otrzymania od Producenta lub Dystrybutora klucza do instalacji Oprogramowania. Po tym okresie uprawnienia te wygasają.
 3. Nabywca, o którym mowa w ust. 2, na co najmniej 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w tym ustępie, może zgłosić Dystrybutorowi chęć odnowienia licencji na czas oznaczony, za wynagrodzeniem wynikającym z cennika Producenta. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jak również w przypadku zgłoszenia przez Nabywcę chęci odnowienia licencji po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania klucza (przerwanie ciągłości), Producent naliczy Nabywcy dodatkową opłatę, wynikającą z aktualnego cennika Producenta, oprócz opłaty za odnowienie licencji.
 4. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 i 2, korzystanie przez Nabywcę ze świadczeń określonych w niniejszych Warunkach utrzymania licencji jest dodatkowo płatne według aktualnego cennika Producenta.

§ 2

 1. Aktualizacje Oprogramowania będą udostępniane Nabywcy na stronie internetowej Producenta Oprogramowania.
 2. Za pobranie i instalację aktualizacji Oprogramowania odpowiedzialny jest Nabywca.
 3. Producent nie ma obowiązku opracowywania jakichkolwiek kolejnych wersji Oprogramowania ani jego funkcji.
 4. W ramach aktualizacji Oprogramowania, Producent będzie udostępniał poprawki błędów, zgłoszonych przez Nabywcę Dystrybutorowi.

§ 3

 1. Nabywca ma prawo zgłosić Producentowi błąd Oprogramowania, polegający na niezgodności działania Oprogramowania z jego dokumentacją. Zgłoszenie błędu następuje za pośrednictwem Dystrybutora Oprogramowania.
 2. Zgłoszenie błędów odbywać się będzie za pośrednictwem platformy, do której Nabywca uzyska dostęp wraz z nabyciem uprawnienia do korzystania z usług utrzymania licencji.
 3. Zgłoszenie błędu musi zawierać:
  1. objawy błędu oraz znane Nabywcy okoliczności ujawnienia się błędu,
  2. datę (wraz z godziną) wystąpienia błędu,
  3. informację o priorytecie zgłoszenia, zgodnie z §4,
  4. lokalizację elementu Oprogramowania objętego błędem tzn. nazwę modułu Oprogramowania (jeśli da się ją zidentyfikować),
  5. imię, nazwisko osoby zgłaszającej błąd, dane w celu umożliwienia kontaktu.
 4. Producent może zwrócić się do Nabywcy za pośrednictwem Dystrybutora o uzupełnienie niekompletnego zgłoszenia lub o udzielenie innych niezbędnych informacji.

§ 4

 1. Zgłaszający błąd oznaczy jego priorytet, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. błąd krytyczny: błąd powodujący wystąpienie przynajmniej jednej z poniższych konsekwencji:
   1. całkowity brak możliwości eksploatacji Oprogramowania,
   2. brak możliwości zalogowania się do Oprogramowania,
   3. brak możliwości zadania jakiegokolwiek zapytania do Oprogramowania,
   4. wstrzymanie usługi lub procesu biznesowego Nabywcy uzależnionego od Oprogramowania,
   5. brak możliwości odczytu, zapisu lub przetwarzania danych przechowywanych w Oprogramowaniu,
   6. zwracanie odpowiedzi Oprogramowanie na zadane zapytanie standardowe w czasach przewyższających 5 minut..
  2. błąd normalny: błąd powodujący niezgodne z dokumentacją działanie Oprogramowania, które ma wpływ na możliwość zastosowania lub zastosowanie Oprogramowania, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego Oprogramowania w sposób opisany w definicji błędu krytycznego.
  3. błąd zwykły: wszelkie inne typy błędów w Oprogramowaniu, w tym niewielkie niedogodności, drobne awarie.

§ 5

 1. Nabywca zobowiązuje się współpracować z Producentem i Dystrybutorem, zapewniając Producentowi i Dystrybutorowi niezbędny dostęp (w tym zdalny), sprzęt, materiały, informacje oraz oddelegowując odpowiedni personel do współdziałania z Producentem w celu usunięcia błędu.
 2. Producent dołoży uzasadnionych starań, aby usunięcie błędu nastąpiło w jak najkrótszym czasie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie Oprogramowania, utrudnione korzystanie z niego jak również za jego niedostępność.
 3. Producent po usunięciu zgłoszonego błędu udostępni aktualizację Oprogramowania na stronie internetowej do samodzielnego pobrania i zainstalowania przez Nabywcę.
 4. Producent nie gwarantuje usunięcia błędu w żadnym terminie, ani też, że błąd zostanie usunięty.

§ 6 Dodatkowa usługa serwisowa

Nabywca może zawrzeć z Producentem lub Dystrybutorem dodatkową umowę serwisową (SLA), za dodatkowym wynagrodzeniem.

§7 Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki utrzymania licencji mogą być dowolnie zmieniane przez Producenta, z zastrzeżeniem, że żadna zmiana nie pogorszy znacząco sytuacji Nabywcy. Aktualna treść Warunków utrzymania licencji dostępna jest na stronie www.pask.id
  2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków utrzymania licencji zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które będą nadal obowiązywać.
  3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.