Skip to main content

Każdy pracownik, aby wykonywać swoje codzienne obowiązki w firmie, musi mieć dostęp do odpowiednich zasobów w postaci systemów czy baz danych. Ochrona obiegu informacji w firmie to podstawa sprawnej polityki bezpieczeństwa.

 • Czym jest zasada minimalnych uprawnień?
 • Jak skutecznie chronić zasoby firmowe wg. zasady minimalnych dostępów?

Dowiedz się, jak system zarządzania tożsamością i dostępem w firmie PASK pomaga egzekwować zasadę minimalnych uprawnień i sprawdź, jakie korzyści przynosi stosowanie tej praktyki w firmie.

Polityka bezpieczeństwa i zasada minimalnych uprawnień

Polityka bezpieczeństwa każdej firmy powinna opierać się na praktyce ograniczonego dostępu. Zasada minimalnych uprawnień jest wzorcem, według którego każdy pracownik przypisany do danej roli organizacyjnej powinien otrzymać nadane przez administratora dostępy tylko do takiej liczby zasobów i w takim zakresie, jakie są konieczne do wykonywania jego codziennych obowiązków.

Zgodnie z regułą, rozszerzenie lub modyfikacja przypisanych tożsamości dostępów powinna następować dopiero wówczas, gdy zmieni się zakres jej obowiązków w firmie, tzn. zmieni się jej rola organizacyjna. 

Według raportu IBM “The Real Cost Of A Data Breach In 2022” naruszenia bezepieczeństwa związane z pracą zdalną kosztują średnio 1 milion dolarów więcej niż naruszenia, w których czynnikiem nie była praca zdalna. 

W dobie pandemii rozwinęła się praktyka pracy zdalnej lub pracy w modelu hybrydowym, przez co struktury bezpieczeństwa danych informatycznych zostały narażone na większe zagrożenia. Stosowanie odpowiednich narzędzi, służących organizacji zarządzania tożsamością i dostępami jako jednej z bazowych części składowych polityki bezpieczeństwa, znacznie zmniejsza ryzyko wycieku danych.

Jak skutecznie stosować zasadę minimalnego dostępu?

Efektywne i dostosowane do potrzeb danej organizacji zarządzania tożsamością i dostępami jest podstawą ochrony bezpieczeństwa danych w każdej firmie. Każdy użytkownik zasobów firmowych powinien zyskać uprawnienia przez nadanie ich drogą administracyjną. Stosowanie zasady minimalnego dostępu docelowo ma za zadanie:

 • ograniczyć możliwość niepożądanego wglądu w newralgiczne dane,
 • zredukować ewentualność niepożądanych konfiguracji systemów,
 • zapobiegać wyciekom danych powodowanych przez cyberataki.

Według raportu “2022 Trends in Securing Digital Identities”  opracowanego przez Identity Defined Security Alliance (IDSA) tylko 34% organizacji o kulturze bezpieczeństwa bazującej na zasadzie minimalnego dostępu doświadczyło naruszenia dostępu w zakresie innym, niż jest to wymagane do wykonywania pracy danych tożsamości.

W skutecznym stosowaniu zasady minimalnych uprawnień zdecydowanie pomaga wdrożenie dedykowanych systemów zarządzania tożsamością i dostępami IdM/IAM. 

Oprogramowanie PASK pozwala na:

 • skuteczne planowanie siatki uprawnień i dostępów w firmie,
 • konfigurowanie ról aplikacyjnych zgodnie z przewidzianym zakresem,
 • przypisywanie tożsamości do wybranej roli organizacyjnej,
 • tworzenie grup tożsamości zgodnie z pełnionymi w firmie funkcjami,
 • nadawanie ograniczonych czasowo dostępów,
 • szybki i prawidłowy, całościowy offboarding,
 • tworzenie audytów bezpieczeństwa,
 • natychmiastową pomoc w przypadku weryfikacji przypadku naruszenia uprawnień. 

Automatyzacja administracji uprawnieniami z pomocą systemu IdM/IAM PASK sprawia, że wszystkie niezbędne do wykonywania obowiązków uprawnienia i dostępy są przypisywane tożsamościom w jednym momencie, bez zwłoki, która może powodować luki systemu zabezpieczeń.

Według raportu “The 2020 Identity and Access Management Report” opracowanego przez Cybersecurity Insiders 49% organizacji ma co najmniej kilku użytkowników z większymi uprawnieniami, niż jest to przewidziane dla ich roli organizacyjnej.

Aby uniknąć podobnej sytuacji w swojej firmie, powinieneś rozważyć wdrożenie dedykowanego systemu administrowania uprawnieniami. Dzięki możliwości utworzenia predefiniowanych ścieżek dostępów i uprawnień przypisanych danym rolom organizacyjnym, w sprawny sposób możesz wdrożyć zasadę minimalnych uprawnień i zadbać o to, by nikt nie miał uprawnień większych, niż przewiduje to jego stanowisko.

Onboarding przebiega poprzez akceptację wniosku przypisania tożsamości do danej roli organizacyjnej. Proces ten pozwala na udostępnienie dokładnie tylu informacji, ile jest potrzebne do pełnienia danej funkcji w organizacji, w sposób automatyczny. Przy jednoczesnym wyeliminowaniu konieczności manualnego ustalania uprawnień dla każdego obszaru zasobów, ewentualna możliwość błędu spada do minimum.

Zasada minimalnych uprawnień a cyberataki

W utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pomaga prowadzenie polityki bezpieczeństwa firmy zgodnie z założeniami zasady minimalnych uprawnień. 

Według badań przeprowadzonych przez Hornetsecurity, 33% firm nie prowadzi szkoleń z bezpieczeństwa w sieci dla soich pracowników. W związku z tym istnieje duże ryzyko zagrożenia cyberatakami, które odnoszą się do konkretnej tożsamości w firmie, szczególnie ze względu na silny trend modelu pracy zdalnej, często z wykorzystaniem prywatnego sprzętu elektronicznego pracowników. W takich sytuacjach ciężko jest zapewnić optymalne bezpieczeństwo w sieci, na poziomie adekwatnym do zabezpieczeń firmowych.

Zastosowanie oprogramowania PASK pozwala skutecznie ograniczyć uprawnienia i dbać o prawidłowo zdefiniowane dostępy do zasobów firmowych. 

Dodatkową funkcją systemu PASK jest sygnalizowanie niepożądanych prób uzyskania dostępu. Dzięki temu można w szybki sposób przeprowadzić odpowiednią interwencję, znaleźć słabe punkty i wdrożyć środki zapobiegawcze. 

Zastosowanie dedykowanego narzędzia do administracji uprawnieniami w firmie wraz z egzekwowaniem zasady minimalnych uprawnień pozwala na prowadzenie efektywnej i dobrze ustrukturyzowanej polityki bezpieczeństwa oraz zmnijesza zagrożenie przed negatywnymi skutkami cyberataku. 

Podsumowanie: Jak zasada minimalnych uprawnień wpływa na bezpieczeństwo danych?

Kiedy pracownik ma dostęp dokładnie do takiego zakresu zasobów firmowych, jaki jest przewidziany do pełnienia funkcji organizacyjnej w firmie, bezpieczeństwo danych zostaje zachowane w najwyższym możliwym spektrum. Zasada minimalnych uprawnień gwarantuje:

 • zwiększenie wewnętrznej ochrony zasobów firmowych,
 • wzrost bezpieczeństwa danych w przypadku cyberataków dokonanych na pojedyncze tożsamości,
 • możliwość sprawnej interwencji w przypadku zaistnienia niepożądanej próby uzyskania dostępów,
 • usprawnienie i podniesienie skuteczności offboardingu.

Dzięki funkcjom systemu zarządzania tożsamością i dostępami PASK możesz skutecznie prowadzić odpowiedzialną administrację uprawnieniami, zwiększając bezpieczeństwo danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.