Skip to main content

Warunki aktualizacji i serwisu podstawowego

§1

 1. Nabywca, któremu licencja została udzielona na czas oznaczony, w terminie jej obowiązywania, uprawniony jest do:
  1. bezpłatnego pobierania aktualizacji Oprogramowania,
  2. bezpłatnej asysty technicznej, polegającej na:
   • zgłaszania błędów Oprogramowania;
   • otrzymywaniu poprawek błędów;
   • otrzymywaniu porad telefonicznych lub za pośrednictwem poczty e-mail, związanych z funkcjonowaniem Oprogramowania – w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9-17.
 2. Nabywca, któremu licencja została udzielona bezterminowo, uprawniony jest do otrzymywania świadczeń, o których mowa w ust. 1, w okresie pierwszych 12 miesięcy, liczonych od dnia otrzymania od Producenta klucza do instalacji Oprogramowania. Po tym okresie uprawnienia te wygasają.
 3. Nabywca, o którym mowa w ust. 2, może zgłosić Producentowi chęć odnowienia licencji na czas oznaczony, nie krótszy niż 12 miesięcy, za wynagrodzeniem wynikającym z cennika Producenta.

§2

 1. Aktualizacje Oprogramowania będą udostępniane Nabywcy na stronie internetowej producenta Oprogramowania.
 2. Za pobranie i instalację aktualizacji Oprogramowania odpowiedzialny jest Nabywca.
 3. Producent nie ma obowiązku opracowywania jakichkolwiek kolejnych wersji Oprogramowania ani jego funkcji.
 4. W ramach aktualizacji Oprogramowania, Producent będzie udostępniał poprawki błędów, zgłoszonych przez Nabywcę.

§3

 1. Nabywca ma prawo zgłosić Producentowi błąd Oprogramowania, polegający na niezgodności działania Oprogramowania z jego dokumentacją.
 2. Zgłoszenie błędów odbywać się będzie za pośrednictwem platformy, do której Nabywca uzyska dostęp wraz z nabyciem uprawnienia do korzystania z usług utrzymania licencji.
 3. Zgłoszenie błędu musi zawierać:
  1. objawy błędu oraz znane Nabywcy okoliczności ujawnienia się błędu,
  2. datę (wraz z godziną) wystąpienia błędu,
  3. informację o priorytecie zgłoszenia, zgodnie z §4,
  4. lokalizację elementu Oprogramowania objętego błędem tzn. nazwę formularza Oprogramowania (jeśli da się ją zidentyfikować),
  5. imię, nazwisko osoby zgłaszającej błąd, dane w celu umożliwienia kontaktu.
 4. Producent może zwrócić się do Nabywcy o uzupełnienie niekompletnego zgłoszenia lub o udzielenie innych niezbędnych informacji.

§4

 1. Zgłaszający błąd oznaczy jego priorytet, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. błąd krytyczny: błąd powodujący wystąpienie przynajmniej jednej z poniższych konsekwencji:
   • całkowity brak możliwości eksploatacji Oprogramowania,
   • brak możliwości zalogowania się do Oprogramowania,
   • brak możliwości zadania jakiegokolwiek zapytania do Oprogramowania,
   • brak możliwości odczytu, zapisu lub przetwarzania danych przechowywanych w Oprogramowaniu,
   • zwracanie odpowiedzi Oprogramowanie na zadane zapytanie standardowe w czasach przewyższających 5 minut.
  2. błąd poważny: błąd powodujący niezgodne z dokumentacją działanie Oprogramowania, które ma wpływ na możliwość zastosowania lub zastosowanie Oprogramowania, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego Oprogramowania w sposób opisany w definicji błędu krytycznego.
  3. błąd zwykły: wszelkie inne typy błędów w Oprogramowaniu, w tym niewielkie niedogodności, drobne awarie.

§5

 1. Nabywca zobowiązuje się współpracować z Producentem, zapewniając Producentowi niezbędny dostęp (w tym zdalny), sprzęt, materiały, informacje oraz oddelegowując odpowiedni personel do współdziałania z Producentem w celu usunięcia błędu.
 2. Producent dołoży uzasadnionych starań, aby usunięcie błędu nastąpiło w jak najkrótszym czasie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie Oprogramowania, utrudnione korzystanie z niego jak również za jego niedostępność.
 3. Producent po usunięciu zgłoszonego błędu udostępni aktualizację Oprogramowania na swojej stronie internetowej do samodzielnego pobrania i zainstalowania przez Nabywcę.
 4. Producent nie gwarantuje usunięcia błędu w żadnym terminie, ani też, że błąd zostanie usunięty.

§6

Nabywca może zawrzeć z Producentem dodatkową umowę serwisową (SLA), za dodatkowym wynagrodzeniem.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki utrzymania licencji mogą być dowolnie zmieniane przez Producenta, z zastrzeżeniem, że żadna zmiana nie pogorszy znacząco sytuacji Nabywcy. Aktualna treść Warunków utrzymania licencji dostępna jest na stronie Producenta www.pask.id
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków utrzymania licencji zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które będą nadal obowiązywać.
 3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy zlecenia.