Skip to main content

System do zarządzania tożsamością cyfrową i dostępami (IdM) pomoże ci w zarządzaniu uprawnieniami do zasobów wewnętrznych, nie tylko twoich pracowników, ale i zewnętrznych dostawców. Sprawdź, czy to rozwiązanie jest dla ciebie.

Systemy do zarządzania tożsamością cyfrową i dostępami stoją na straży bezpieczeństwa fizycznych i cyfrowych zasobów firmowych. Porządkują dostępy w taki sposób, aby każdy zatrudniony spędzał jak najmniej czasu przy organizacji pracy, a najwięcej przy jej wykonywaniu. Nie pozostawiają również wątpliwości co do zakresu obowiązków – każdy pracownik ma jasno określone granice swoich kompetencji oraz uprawnień w korzystaniu z zasobów firmowych.

Wdrożenie efektywnego systemu IdM do zarządzania dostępami do zasobów firmowych w przedsiębiorstwie, które zatrudnia wielu specjalistów i ma kontrahentów zewnętrznych, jest dużym wyzwaniem. Na szali leży bezpieczeństwo informacji poufnych, wydajność pracy, wizerunek, a nawet sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, wynikająca z wysokich kar finansowych (casus uczelni wyższej SGGW lub firmy Morele i kary poniesionej w wyniku wycieku danych za sprawą nieuprawnionego dostępu). System taki istotnie odciąża administratorów w zadaniach, które dzięki niemu mogą być zautomatyzowane i za jego pośrednictwem realizowane.

Czym jest zarządzanie tożsamością cyfrową?

Sprawne zarządzanie tożsamością cyfrową wymaga ustalenia, kto i do jakich zasobów firmowych powinien mieć dostęp oraz jak szerokie powinny być te uprawnienia. Obowiązuje zasada przydzielania możliwie jak najmniejszych niezbędnych uprawnień, ale wystarczających do wykonywania pracy. W konsekwentnym utrzymywaniu tego stanu rzeczy pomagają systemy IdM. Zawierają one dokładny opis ról organizacyjnych oraz poziom dostępu do określonego typu informacji dla danej grupy użytkowników (tożsamości cyfrowych). Zarządzanie tożsamością cyfrową to po prostu świadome dysponowanie uprawnieniami i uporządkowany sposób ich przydzielania.

Dlaczego jest ci potrzebny system zarządzania tożsamością cyfrową i dostępami?

Wsparcie systemu IdM odciąża administratorów IT w powtarzalnych pracach związanych z nadawaniem dostępu do kolejnych zasobów. Za jego pośrednictwem mogą przydzielać/odbierać lub w inny sposób modyfikować dostęp do różnych zasobów, korzystając z przygotowanych w systemie schematów i zaprojektowanego flow akceptacyjnego. W systemie jasno określony jest także poziom uprawnień do zasobów.

Sprawne przydzielenie dostępów do zasobów wpływa również na wizerunek przedsiębiorstwa. Oczekiwanie całymi dniami na narzędzia do pracy i możliwość zalogowania do systemów nie robi na nikim dobrego wrażenia, a przecież pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Ten wewnętrzny obraz organizacji ma wpływ na to, jak postrzegają ją pracownicy czy kontrahenci i jaki mają do niej stosunek. Wrażenie chaosu organizacyjnego może powodować spory dysonans poznawczy, jeśli wcześniej organizacja za sprawą sprawnego marketingu prezentowała się bardzo solidnie.

Jeśli twoja firma przetwarza liczne dane klientów, to dostęp do tych informacji również powinien być ściśle kontrolowany i zabezpieczany. System IdM w takich sytuacjach to konieczność i niezbędny, pierwszy krok do rozbudowy całego obszaru IAM w organizacji. O tym, jak groźne w skutkach potrafi być słabe zabezpieczanie dostępu do danych klientów, przekonało się już wiele firm.

Szerokim echem odbiła się głośna sprawa związana z wyciekiem gromadzonych od wielu lat danych ponad 2 milionów klientów, w których zawarte były różne informacje, począwszy od adresów e-mail oraz danych osobowych, aż po informacje dotyczące źródeł dochodów, liczby osób na utrzymaniu, a nawet zobowiązań alimentacyjnych! (zobacz więcej) Tego typu „incydenty” mają nie tylko katastrofalny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, ale również pociągają za sobą kary finansowe, które idą w miliony złotych.

Systemy IdM a zgodność z regulacjami prawnymi

W związku z zewnętrznymi regulacjami prawnymi i administracyjnymi wiele firm podlega wymogom bezpieczeństwa, takim jak np. norma ISO-27001-2, polska ustawa o ochronie informacji niejawnych z 05.08.2010, rozporządzenia europejskie, w tym RODO, czy ustawa Sarbanesa-Oxleya (SOX).

Rozporządzenia europejskie dotyczą między innymi poufności danych wyrażonych w art. 5 ust 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Akt ten formułuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, które muszą być respektowane przez wszystkich administratorów, tj. podmioty, które samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679, dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Systemy IdM nie tylko umożliwiają dotrzymanie zgodności z normami, ale również pozwalają sporządzić raporty, które będą potwierdzać wysoki standard zarządzania i udostępniania zasobów wraz z informacjami w nich zawartymi (takimi jak dane klientów, pracowników itp.). Jednym z wymogów amerykańskiej ustawy Sarbanesa-Oxleya (SOX) jest np. regularne sporządzanie raportów potwierdzających stan faktyczny uprawnień z tym, jaki organizacja deklaruje w oficjalnym dokumencie, zawierającym informacje na ten temat. Działanie to określamy mianem rekoncyliacji. Raport taki potwierdza zgodności uprawnień odnotowanych w oficjalnym rejestrze uprawnień (jeśli firma prowadzi taki oficjalny dokument) z faktycznym stanem uprawnień w poszczególnych systemach dziedzinowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze poufnych danych jest procesem wielowektorowym i wpisuje się w cały obszar IAM.  Uruchomienie systemu IdM,  który ułatwi zarządzanie tożsamością cyfrową oraz dostępami jest niezbędnym etapem na drodze do poprawy bezpieczeństwa informacji w twojej firmie. Na bazie takiego systemu można rozwijać dodatkowe narzędzia zabezpieczające poszczególne elementy infrastruktury — np. szyfrujące dane, monitorujące ryzyko, zabezpieczające dodatkowo uwierzytelnianie itd. Na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych opisane są liczne przypadki naruszeń prawa, które związane są z niewystarczającym zabezpieczeniem dostępu do zasobów i poufnych danych przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Dzięki systemom IdM chronimy nie tylko poufne informacje naszej firmy, ale również dostęp do danych klientów, których obsługujemy. Odciążamy administratorów systemów informatycznych w zakresie powtarzalnych zadań związanych z administrowaniem dostępami i ograniczamy ryzyko wycieku danych oraz innych incydentów bezpieczeństwa, co ma istotne znaczenie wizerunkowe. Brak kontroli nad tymi obszarami często wiąże się również z karami finansowymi.

Zważywszy na wzrost liczby obsługiwanych aplikacji, cyfryzację życia zawodowego na ogromną skalę, a także funkcjonowanie w środowisku rozproszonym (praca zdalna), systemy IdM stanowią istotne wzmocnienie organizacyjne firmy. Wdrożenie oprogramowania, które ułatwi zarządzanie tożsamością cyfrową i dostępami do systemów (i innych zasobów) usprawnia cały proces. Dzięki niemu przyznawanie, modyfikacja i zamykanie dostępów odbywa się w sposób uporządkowany i automatyczny. System zapewnia szybki dostęp do historii modyfikacji i pozwala wygodnie kontrolować bazę dostępów, a w razie potrzeby szybko je ograniczać. Wpływa również na płynność pracy, już od momentu samego zatrudnienia czy podpisania kontraktu. Na nowego pracownika lub kontrahenta czeka gotowy komplet odpowiednich dostępów już od pierwszego dnia współpracy. Systemy te istotny sposób podnoszą bezpieczeństwo  informatyczne firmy, chronią przed przykrymi konsekwencjami utraty kontroli nad poufnymi danymi, a także wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa.  Mają również istotny wpływ na wydajność pracy administratorów udzielających dostępów, którzy dzięki nim mają jasny obraz sytuacji i mogą wykorzystać w swojej pracy automatyzację czynności związanych z nadawaniem i modyfikowaniem dostępów.

Korzyści z wdrożenia systemu IdM jest dużo więcej — jeśli interesuje Cię możliwość wypróbowania naszego rozwiązania, które idealnie pasuje do średniej wielkości organizacji, skontaktuj się z naszym ekspertem od systemu zarządzania tożsamością PASK. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa
PASK lub w jakim stopniu może pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.